QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

Quản lý khối lượng in trên máy photocopy của bạn RICOH bao gồm các hoạt động để kiểm soát khối lượng in trên máy photocopy của bạn. Bạn đã bao giờ tự hỏi, làm thế nào bạn có thể kiểm soát người sử dụng máy photocopy của bạn? Làm thế nào bạn có thể giới hạn số lượng ai đó có thể in trên máy? Hoặc làm thế nào để đặt giới hạn sử dụng cho mỗi người dùng mỗi tháng?

Bài viết hôm nay của Toshiba-copier.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện các công việc trên trên máy photocopy RICOH.

Quản lý khối lượng in cho mỗi người dùng

Chức năng này giúp bạn quản lý bằng cách chỉ định giới hạn số lượng in cho mỗi người dùng. Nếu tổng số bản in mà mỗi người dùng có thể chỉ định đạt đến mức tối đa, thì lệnh in sẽ bị hủy và một thông báo cho biết đã đạt đến số lượng in tối đa.

Ví dụ: bạn tạo mã người dùng cho nhân viên A. Bạn chỉ định nhân viên A sử dụng tối đa 500 số trong một tháng. Sau đó khi số đếm nhảy lên 500. Nhân viên A không thể sử dụng máy photocopy được nữa.

  • Số lượng bản in

Số lượng in được tính bằng cách nhân số trang với số đơn vị.

Số lượng đơn vị có thể được chỉ định tùy theo điều kiện in. Ví dụ: nếu 1 trang được in với số đơn vị là 1, số lượng in sẽ là 1.

Số lượng bản in được theo dõi cho từng người dùng.

Quản lý khối lượng in bằng cách giới hạn số lượng bản in.

Để quản lý bằng cách giới hạn số lượng bản in trên máy photocopy RICOH cho mỗi người dùng. Thực hiện theo các bước sau theo thứ tự:

1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên máy từ bảng điều khiển.

2 Nhấn [System Settings]- [Cài đặt hệ thống].

3 Nhấn [Administrator Tools]- [Công cụ quản trị viên].

4 Nhấn [Next].

5 Nhấn [Machine action when limit is reached]- [Thao tác máy khi đạt đến giới hạn] để chọn trạng thái của máy khi số lượng bản in đã đặt đạt đến giới hạn trên máy photocopy RICOH.

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

6 Chọn [Stop Job] đến [Dừng công việc] hoặc [Finish Job and Limit] đến [Hoàn thành công việc và giới hạn]sau đó nhấn [OK].

Nếu bạn không muốn giới hạn số lượng bản in, hãy chọn [Allow Continue Use] đến [Cho phép tiếp tục sử dụng].

7 Nhấn [Print Volume Use Limitation: Unit Count Setting] để Giới hạn số lượng bản in

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

8 Đối với mỗi điều kiện in, sử dụng các phím số để nhập số đơn vị trên mỗi trang từ “0” đến “200”, sau đó nhấn [#].

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

Nếu bạn chỉ định “0” cho điều kiện in, giới hạn âm lượng sẽ không được áp dụng cho các công việc phù hợp với điều kiện đó.

9 Nhấn [OK].

10 Đăng xuất.

Hướng dẫn cài đặt Lượng sử dụng tối đa mặc định

Tiếp theo. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách đặt mức sử dụng tối đa mặc định để quản lý máy photocopy RICOH. Thực hiện theo các bước sau theo thứ tự:

1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên máy từ bảng điều khiển.

2 Nhấn [System Settings].- [Cài đặt hệ thống].

3 Nhấn [Administrator Tools]- [Công cụ quản trị viên].

4 Nhấn [Next].

5 Nhấn [Print Volum. Use Limit.: Default Limit Value] để đặt giới hạn lương in mặc định.

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

Mục [Print Volum. Use Limit.: Default Limit Value] không xuất hiện nếu bạn đã chọn [Allow Continue Use]- [Cho phép tiếp tục sử dụng] trong “Hành động của máy khi đạt đến giới hạn”.

6 Sử dụng các phím số để nhập giá trị từ “0” đến “999.999” làm số lượng in tối đa, sau đó nhấn [#].

7 Nhấn [OK].

8 Đăng xuất.

Quản lý khối lượng in bằng cách chỉ định Số lượng Sử dụng Tối đa cho mỗi người dùng

Trong trường hợp máy photocopy của bạn được nhiều người sử dụng. Sau đó, bạn cần quản lý người dùng. Cho phép mỗi người dùng sử dụng bao nhiêu bản in. Để làm điều đó, hãy làm theo các bước sau:

1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên máy từ bảng điều khiển.

2 Nhấn [Address Book Mangmnt].

3 Chọn người dùng có số lượng bản in tối đa mà bạn muốn chỉ định.

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

4 Nhấn [Auth. Info].

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

5 Nhấn [Next] hai lần.

6 Nhấn [Limit] trong “Số lượng in. Giới hạn sử dụng. ”

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

“Khối lượng in. Giới hạn sử dụng. ” sẽ không xuất hiện nếu bạn đã chọn [Allow Continue Use] trong “Hành động của máy khi đạt đến giới hạn”.

Nếu bạn không muốn chỉ định giới hạn số lượng in, hãy nhấn[Do not Limit].

7 Nhấn [Change] đến [Thay đổi]sau đó sử dụng các phím số để nhập giá trị từ “0” đến “999.999” làm số lượng in tối đa hiện có, rồi nhấn [#].

Người dùng có số lượng bản in tối đa là “0” chỉ có thể in các lệnh in có điều kiện in khớp với các lệnh có giá trị đơn vị là “0”.

8 Nhấn [OK].

9 Đăng xuất.

Kiểm tra số lượng bản in trên mỗi người dùng

Để quản lý bằng cách kiểm tra khối lượng in của mỗi người dùng trên máy photocopy RICOH. Bạn làm theo các bước sau:

1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên từ bảng điều khiển.

2 Nhấn [System Settings].

3 Nhấn [Administrator Tools].

4 Nhấn [Display / Clear / Print Counter per User].

quản lý người dùng

5 Nhấn [Print Volume Use] để kiểm tra số lượng in

lập lại truy cập

Giới hạn số lượng in và tổng số bản in cho mỗi người dùng được hiển thị.

6 Sau khi xác nhận cài đặt, hãy đăng xuất.

In danh sách các quầy

1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên máy từ bảng điều khiển.

2 Nhấn [System Settings].

3 Nhấn [Administrator Tools].

4 Nhấn [Display / Clear / Print Counter per User].

cài đặt giới hạn số lượng

5 Nhấn [Print Volume Use].

Một danh sách các bộ đếm sử dụng số lượng bản in cho mỗi người dùng được hiển thị.

Để chọn tất cả người dùng được hiển thị trên trang, hãy nhấn [Select All on the Page].

6 Để in danh sách bộ đếm sử dụng cho từng người dùng, bấm [Print Counter List] trong “Tất cả người dùng”. Để in danh sách bộ đếm chỉ sử dụng bộ đếm cho người dùng đã chọn, hãy chọn người dùng có bộ đếm bạn muốn in, sau đó nhấn [Print Counter List] trong “Mỗi người dùng”.

7 Chọn bộ đếm bạn muốn in từ danh sách, sau đó nhấn [Print].

khôi phục quầy

8 Đăng xuất.

Đặt lại bộ đếm sử dụng

Khi bộ đếm khối lượng in cho mỗi người dùng được đặt lại hoặc giới hạn khối lượng in trên mỗi người dùng được tăng lên, người dùng có thể in nhiều hơn mức cho phép.

1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên người dùng từ bảng điều khiển.

2 Nhấn [System Settings].

3 Nhấn [Administrator Tools].

4 Nhấn [Display / Clear / Print Counter per User].

5 Nhấn [Print Volume Use].

Một danh sách các bộ đếm sử dụng số lượng bản in cho mỗi người dùng được hiển thị.

6 Để đặt lại bộ đếm sử dụng số lượng in cho từng người dùng, hãy bấm [Clear] trong “Tất cả người dùng”. Để đặt lại số lượng bản in, chỉ sử dụng bộ đếm cho người dùng đã chọn, chọn người dùng có bộ đếm bạn muốn đặt lại, sau đó nhấn [Clear] trong “Mỗi người dùng”.

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

Để chọn tất cả người dùng được hiển thị trên trang, hãy nhấn [Chọn tất cả trên trang].

7 Chọn [Print Volume Use]sau đó nhấn [OK].

cài đặt giới hạn số lượng in

8 Đăng xuất.

Đặt chức năng tự động đặt lại số lượng bản in

Bộ đếm số lượng in có thể được đặt lại tại một thời điểm nhất định. Điều này giúp bạn quản lý máy RICOH dễ dàng hơn. Các tùy chọn sau có thể có sẵn để bạn lựa chọn:

Mỗi tháng: Đặt lại số lượng in vào thời gian / ngày được chỉ định mỗi tháng.

Chỉ định ngày: Đặt lại số lượng in (một lần duy nhất) vào thời gian / ngày cụ thể.

Chỉ định chu kỳ: Đặt lại sau khoảng thời gian được chỉ định từ một ngày tham chiếu, sau đó đặt lại sau trong cùng một khoảng thời gian.

Các bước để đặt lại số lượng in trên máy photocopy RICOH như sau:

1 Đăng nhập với tư cách quản trị viên máy từ bảng điều khiển.

2 Nhấn [System Settings].

3 Nhấn [Administrator Tools].

4 Nhấn [Next] 4 lần.

5 Nhấn [Volume Use Counter: Scheduled/Specified Reset Settings].

6 Chọn một trong các mục [Every Month], [Specify Date][Specify Cycle].

7 Xác nhận các điều kiện.

8 Nhấn [OK].

9 Đăng xuất.

Ghi chú

Nếu máy được tắt vào thời gian đã định vào ngày được chỉ định, khối lượng in sẽ được đặt lại khi bật nguồn.

Nếu bạn chọn trong [Every Month] một ngày, chẳng hạn như ngày 31, mà một số tháng có và những tháng khác thì không, số lượng in sẽ đặt lại lúc 0:00 vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

PHẦN KẾT LUẬN:

Trên đây là bài viết của công ty Toshiba-copier.vn. Hướng dẫn bạn cách quản lý số lượng in trên máy photocopy RICOH. Qua bài viết này, bạn đã có thể thực hiện các công việc sau:

  • Giới hạn số lượng bản in.
  • Cài đặt lượng sử dụng tối đa mặc định
  • Chỉ định mức sử dụng tối đa cho mỗi người dùng
  • Kiểm tra số lượng bản in trên mỗi người dùng
  • In danh sách bộ đếm sử dụng số trong
  • Đặt lại bộ đếm sử dụng số lượng in
  • Tự động đặt lại số lượng bản in

Nếu bạn chưa hiểu hoặc cần thêm thông tin. Hãy liên hệ với chúng tôi Khanh Nguyen.

Toshiba-copier.vn

Trang web: http://toshiba-copier.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Toshiba-copier.vn/

Mail: toshibavncopier@gmail.com

Địa chỉ: Số 36A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Các tìm kiếm liên quan đến QUẢN LÝ SỐ MÁY IN ẢNH RICOH

đặt mật khẩu cho máy photocopy ricoh

Hướng dẫn đặt mật khẩu cho máy photocopy ricoh

cách kiểm tra tuổi thọ của máy photocopy toshiba

cách đặt lại số bộ đếm máy photocopy RICOH

bắt đầu từ ricoh

đăng nhập máy in ricoh

đặt mật khẩu cho máy photocopy

mã người dùng ricoh

cách lấy tập tin quét từ máy photocopy ricoh

Địa chỉ: Quận 12: Số 36A Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Hotline: 0934 531 349 – 079 4481 888 – 096 181 3909
Email: toshibavncopier@gmail.com
Quận Tân Phú: Số 74 Nguyễn Cửa Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Website: http://toshiba-copier.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *