QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

cho thuê máy photocopy ở khu công nghiệp hựu thạnh đức hòa long an

Quản lý và vận hành số lượng in trên máy photo RICOH gồm có những thực hiện để trấn áp số lượng in di chuột tới trên máy photo của mình. Từng lúc nào các bạn tự động hỏi, làm thế nào để hoàn toàn có thể trấn áp người tiêu dùng máy photo của mình? Làm thế nào để bạn cũng có thể số lượng giới hạn một người nào đó in di chuột tới với số lượng bao nhiêu trên máy? Hoặc là làm thế nào thiết đặt số lượng giới hạn sử dụng cho từng người tiêu dùng từng tháng?

Nội dung bài viết ngày hôm nay của Toshiba-copier.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách thức thực hiện những việc làm trên trên máy photo RICOH nhé.

Quản lý và vận hành số lượng in trên từng người tiêu dùng

Tác dụng này khiến cho bạn vận hành bằng phương pháp chỉ định số lượng giới hạn số lượng in cho từng người tiêu dùng. Nếu tổng số lượng  in mà từng người tiêu dùng hoàn toàn có thể chỉ định đạt tới mức cao nhất, những lệnh in sẽ bị hủy và một thông tin cho biết thêm số lượng in đã từng đạt tới mức cao nhất được hiển thị.

Ví dụ các bạn tạo một user code đối với nhân viên cấp dưới A. Các bạn chỉ định đối với nhân viên cấp dưới A sử dụng mức cao nhất trong tháng là 500 số. Thì trong lúc số counter nhảy tới số 500. Thì người nhân viên cấp dưới A không thể tiếp tục sử dụng máy photo được nữa.

    Số lượng in

Số lượng in được xem bằng phương pháp nhân số trang với số đơn vị chức năng.

Số lượng đơn vị chức năng hoàn toàn có thể được chỉ định theo ĐK in. Ví dụ: nếu 1 trang được in với số đơn vị chức năng là một trong những, thì số lượng in sẽ là một trong những.

Số lượng in được theo dõi cho từng người tiêu dùng.

Quản lý và vận hành số lượng in bằng phương pháp số lượng giới hạn đối với số lượng in.

Để vận hành bằng phương pháp số lượng giới hạn số lượng in trên máy photo RICOH cho từng người tiêu dùng. Các bạn triển khai theo thứ tự động quá trình sau:

1 Truy nhập với tư cách thức quản trị viên máy từ bảng điều khiển và tinh chỉnh.

2 Kích [System Settings]– [Cài đặt hệ thống].

3 Kích [Administrator Tools]– [Công cụ quản trị viên].

4 Kích [Next].

5 Nhấn [Machine action when limit is reached]– [Thao tác máy khi đạt đến giới hạn] để chọn trạng thái của sản phẩm trong lúc số lượng in thiết đặt đạt tới số lượng giới hạn trên máy photo RICOH.

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

6 Chọn  [Stop Job] để [Dừng công việc] hoặc [Finish Job and Limit] để [Hoàn thành công việc và giới hạn], tiếp sau đó nhấn [OK].

Nếu như khách hàng không thích số lượng giới hạn số lượng in, chọn [Allow Continue Use] để [Cho phép tiếp tục sử dụng].

7 Nhấn [Print Volume Use Limitation: Unit Count Setting] để Số lượng giới hạn sử dụng số lượng in

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

8 So với từng ĐK in, sử dụng những phím số để nhập số đơn vị chức năng trên từng trang trong vòng từ “0” tới “200”, tiếp sau đó nhấn phím [#].

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

 

Nếu như khách hàng chỉ định “0” đối với ĐK in, không vận dụng số lượng giới hạn âm lượng cho những việc làm khớp với ĐK đó.

9 Nhấn [OK].

10 Đăng xuất.

Hướng dẫn thiết đặt Số lượng sử dụng cao nhất mặc định

Tiếp theo. Tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu về phong thái thiết đặt số lượng sử dụng cao nhất mặc định để vận hành máy photo RICOH. Thứ tự động theo quá trình sau nhé:

1 Truy nhập với tư cách thức quản trị viên máy từ bảng điều khiển và tinh chỉnh.

2 Kích [System Settings].- [Cài đặt hệ thống].

3 Kích [Administrator Tools]– [Công cụ quản trị viên].

4 Kích [Next].

5 Nhấn [Print Volum. Use Limit.: Default Limit Value] để thiết đặt số lượng giới hạn số lương in mặc định.

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

Phần [Print Volum. Use Limit.: Default Limit Value] không xuất hiện nếu khách hàng đã từng chọn [Allow Continue Use]– [Cho phép tiếp tục sử dụng] trong “Machine action when limit is reached“.

6 Sử dụng những phím số để nhập giá trị trong vòng từ “0” tới “999.999” thực hiện số lượng in cao nhất, tiếp sau đó nhấn [#].

7 Nhấn [OK].

8 Đăng xuất.

Quản lý và vận hành số lượng in bằng phương pháp chỉ định Số lượng sử dụng cao nhất cho từng người tiêu dùng

Trong trường hợp máy photo của các bạn có nhiều người cùng sử dụng. Thì bạn phải vận hành người tiêu dùng. Được cho phép từng người tiêu dùng được sử dụng số lượng in bao nhiêu. Để thực hiện được vấn đề này, các bạn triển khai theo quá trình sau nhé:

1 Truy nhập với tư cách thức quản trị viên máy từ bảng điều khiển và tinh chỉnh.

2 Kích [Address Book Mangmnt].

3 Chọn người tiêu dùng có số lượng in cao nhất bạn rất thích chỉ định.

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

4 Kích [Auth. Info].

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

5 Nhấn [Next] hai lần.

6 Nhấn [Limit] trong  “Print Volum. Use Limit.”

QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

Phần “Print Volum. Use Limit.” sẽ không còn xuất hiện nếu khách hàng đã từng chọn [Allow Continue Use] trong “Machine action when limit is reached“.

Nếu như khách hàng không thích chỉ định số lượng giới hạn số lượng in, nhấn[Do not Limit].

7 Nhấn [Change] để [Thay đổi], rồi sử dụng những phím số để nhập giá trị trong vòng từ “0” tới “999.999” thực hiện số lượng in cao nhất khả dụng, tiếp sau đó nhấn [#].

Người tiêu dùng có số lượng in cao nhất là “0” chỉ hoàn toàn có thể in những việc làm có ĐK in phù phù hợp với những việc làm có mức giá trị đơn vị chức năng là “0”.

8 Kích [OK].

9 Đăng xuất.

Test số lượng in trên từng người tiêu dùng

Để vận hành bằng phương pháp test khối lượng in của từng người tiêu dùng trên máy photocopy RICOH. Các bạn triển khai theo quá trình sau:

1 Truy nhập với tư cách thức quản trị viên từ bảng điều khiển và tinh chỉnh.

2 Kích [System Settings].

3 Kích [Administrator Tools].

4 Kích [Display / Clear / Print Counter per User].

quản lý người dùng

5 Nhấn [Print Volume Use] để test số lượng in

reset counter

Số lượng giới hạn sốlượng in đối với và tổng sốlượng in của từng người tiêu dùng được hiển thị.

6 Sau thời điểm xác nhận thiết đặt, đăng xuất.

In một list những bộ phận đếm

1 Truy nhập với tư cách thức quản trị viên máy từ bảng điều khiển và tinh chỉnh.

2 Kích [System Settings].

3 Kích [Administrator Tools].

4 Kích [Display / Clear / Print Counter per User].

quản lý người dùng

5 Nhấn [Print Volume Use].

Một list những bộ phận đếm sử dụng sốlượng in cho từng người tiêu dùng được hiển thị.

Để chọn tất khắp cơ thể sử dụng được hiển thị trên trang, nhấn [Select All on the Page].

6 Để in list những bộ phận đếm sử dụng sốlượng cho từng người tiêu dùng, nhấn [Print Counter List] trong “All Users“. Để in list những bộ phận đếm sử dụng số lượng chỉ dành cho tất cả những người sử dụng đã từng chọn, nên chọn người tiêu dùng có bộ phận đếm bạn rất thích in, tiếp sau đó nhấn [Print Counter List] trong “Per User“.

7 Chọn bộ phận đếm bạn rất thích in trong list, rồi nhấn [Print].

reset counter

8 Đăng xuất.

Đặt lại Bộ phận đếm Sử dụng

Lúc bộ phận đếm âm lượng in cho từng người tiêu dùng được đặt lại hoặc số lượng giới hạn số lượng in cho từng người tiêu dùng được tăng thêm, người tiêu dùng hoàn toàn có thể in nhiều hơn thế mức được chấp nhận in.

1 Truy nhập với tư cách thức quản trị viên người tiêu dùng từ bảng điều khiển và tinh chỉnh.

2 Kích [System Settings].

3 Kích [Administrator Tools].

4 Kích [Display / Clear / Print Counter per User].

5Nhấn [Print Volume Use].

Một list những bộ phận đếm sử dụng số lượng in cho từng người tiêu dùng được hiển thị.

6 Để tại vị lại bộ phận đếm sử dụng số lượng in cho từng người tiêu dùng, nhấn [Clear] trong”All Users“. Để tại vị lại số lượng in, chỉ sử dụng bộ phận đếm cho tất cả những người sử dụng đã từng chọn, chọn người tiêu dùng có bộ phận đếm bạn rất thích đặt lại, tiếp sau đó nhấn [Clear] trong “Per User“.

reset counter

Để chọn tất khắp cơ thể sử dụng được hiển thị trên trang, nhấn [Chọn tất cả trên trang].

7 Chọn [Print Volume Use], rồi nhấn [OK].

cài đặt giới hạn số lượng in

8 Đăng xuất.

Thiết đặt tác dụng Tự động hóa đặt lại số lượng dòng in

Bộ phận đếm số lượng in hoàn toàn có thể được đặt lại tại một thời gian nhất định. Vấn đề này khiến cho bạn vận hành máy RICOH đơn giản dễ dàng hơn. Hoàn toàn có thể có những tùy thuộc chọn để các bạn lựa chọn như sau:

Từng tháng: Đặt lại số lượng in tại thời hạn / ngày được chỉ định từng tháng.

Chỉ định ngày: Đặt lại số lượng in (chỉ một lần) vào thời hạn / ngày được chỉ định.

Chỉ định chu kỳ luân hồi: Đặt lại sau khoảng tầm thời hạn được chỉ định từ một ngày tham chiếu, tiếp sau đó đặt lại tiếp sau đó tại cùng một khoảng tầm thời hạn.

Quy trình đặt lại số lượng in trên máy photocopy RICOH được triển khai như sau:

1 Truy nhập với tư cách thức quản trị viên máy từ bảng điều khiển và tinh chỉnh.

2 Kích [System Settings].

3 Kích [Administrator Tools].

4 Kích [Next] 4 lần.

5 Nhấn [Volume Use Counter: Scheduled/Specified Reset Settings].

6 Chọn một trong số phần [Every Month][Specify Date][Specify Cycle].

7 Xác nhận những ĐK.

8 Kích [OK].

9 Đăng xuất.

Ghi chú

Nếu máy bị tắt vào thời gian được chỉ định vào trong ngày đã từng chỉ định, khối lượng in sẽ tiến hành đặt lại trong lúc bật nguồn.

Nếu như khách hàng chọn trong [Every Month] một ngày, ví dụ như ngày thứ 31, mà một số trong những tháng có và những tháng thứ hai không tồn tại, khối lượng in sẽ tiến hành đặt lại vào 0:00 vào trong ngày trước tiên của tháng tiếp theo.

KẾT LUẬN:

Trên đó là nội dung bài viết của công ty Toshiba-copier.vn. Hướng dẫn cho những các bạn cách thức vận hành số lượng in trên máy photo RICOH. Trải qua nội dung bài viết này, những bạn đã sở hữu thể triển khai những việc làm sau:

    Số lượng giới hạn đối với số lượng in.Thiết đặt  số lượng sử dụng cao nhất mặc địnhChỉ định Số lượng sử dụng cao nhất cho từng người dùngKiểm tra số lượng in trên từng người dùngIn một list những bộ phận đếm sử dụng số lượng inĐặt lại Bộ phận đếm Sử dụng Số lượng InTự động đặt lại số lượng dòng in

Nếu như khách hàng chưa thể hiểu hoặc hãy thêm thông tin gì. Hãy liên lạc với Toshiba-copier.vn chúng tôi nhé.

Toshiba-copier.vn

Website: https://toshiba-copier.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Toshiba-copier.vn/

Mail: toshibavncopier@gmail.com

Address: Số 74 Nguyễn Cửa Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Những tìm tìm tương quan tới QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG IN TRÊN MÁY PHOTO RICOH

đặt password đối với máy photocopy ricoh

hướng dẫn cài password đối với máy photo ricoh

cách thức test hệ máy photo toshiba

cách thức reset số counter máy photocopy RICOH

mat khau vao may ricoh

truy cập máy in ricoh

cài mật khẩu máy photo

user code ricoh

cách thức lấy file scan từ máy photocopy ricoh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *